top of page
  • פרופ׳ שרה קאהן - ניסר - האוניברסיטה הפתוחה

מדדי הדמוקרטיה של ישראל: היום שאחרי

מאת: פרופ׳ שרה קאהן-ניסר האוניברסיטה הפתוחה


לקריאת המאמר המלא >>


מדדי הדמוקרטיה של ישראל - היום שאחרי
.pdf
הורידו את PDF • 849KB

תקציר

מסמך זה בוחן את השפעת הצעות החוק שהוגשו לכנסת במהלך מושב החורף על ציוניה של ישראל במדדי הדמוקרטיה של מאגר V-dem. המסמך עושה זאת בשני צעדים. ראשית הוא ממפה את האינדיקטורים והמדדים שצפױים להיות מושפעים באופן שלילי מהצעות חוק אלה אם יתקבלו. המסמך מכמת את סך כל ההשפעות השליליות 418ֿ) השפעות שליליות על אינדיקטורים ו361 השפעות שליליות על מדדים ראו תרשימים 1-3. (בשלב שני המסמך מביא את תוצאותיה של סימולציה שנערכה להערכת השלכות 17 ההשפעות השליליות הנוגעות למתװה לװין ורוטמן ביחס לעצמאות מערכת המשפט על ציוניה של ישראל במדדים הרלװנטײם. תוצאות הסימולציה מראות כי המתװה, המהװה כארבעה אחוזים בלבד מסך כל ההשפעה השלילית של הצעות החוק, משנה את סיװג המשטר בישראל מדמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה אלקטורלית (ראו תרשימים 4-7). אם יתקבלו כל הצעות החוק שהוגשו, ההשפעה עתידה להיות משמעותית עוד יותר. בנוסף, על פי תחשיב המתבסס על תוצאות הסימולציה עתיד ציונה של ישראל לרדת אל מתחת לסף הנדרש כדי להיחשב דמוקרטיה אלקטורלית ולהפוך את סיװגה המשטרי למשטר אוטוריטרי אלקטורלי (ראו תרשים 8). במובן זה המהפכה המשפטית הנמצאת כיום במרכז תשומת הלב הציבורית מהװה את קצה הקרחון בלבד של הפוטנציאל לשינױ משטרי בישראל.
לקריאת המאמר המלא >>


מדדי הדמוקרטיה של ישראל - היום שאחרי
.pdf
הורידו את PDF • 849KB


コメント


מאמרים נוספים:

bottom of page