top of page

מעקב חקיקה

הכנסת ה-25 הושבעה ב-15 בנובמבר 2022 

מאז, קידמה הקואליציה מהלכי חקיקה אנטי-דמוקרטיים נרחבים בהתאם ל ״פרוטוקול ההונגרי״, ובראשם הרפורמה במערכת המשפט.

מהו הפרוטוקול ההונגרי?

סדרת מהלכים שקידם הנשיא אורבן נגד הדמוקרטיה ההונגרית:

1. ביטול העצמאות של מערכת המשפט

2. פגיעה במנהל תקין  וסדרי בחירות

3. השתלטות על תקשורת ציבורית ומדיה חופשית

4. פגיעה בזכויות פרט, מיעוטים, נשים, להט"בים וכפייה דתית

5. פגיעה בחופש הביטוי – באקדמיה, באמנות ובתרבות

פורום מדעני.ות המדינה למען דמוקרטיה עוקב אחר החקיקה האנטי-דמוקרטית של הקואליציה. מעקב החקיקה שלנו מצביע על התקדמות תהליכי חקיקה בכל סעיפי ״הפרוטוקול ההונגרי״.

 

העברת הסעיף הראשון - פגיעה בעצמאות מערכת המשפט - היא מסוכנת במיוחד, משום שתקל מאד על העברת שאר סעיפי הפרוטוקול ההונגרי .

9 הצעות חוק אושרו בכנסת ונוספו לספר החוקים של מדינת ישראל, ביניהן חוק הנבצרות, חוק החמץ ודחיית מועד כינוס הועדה למינוי שופטים. 

פגיעה בעצמאות מערכת המשפט: 83 חוקים

משמעות

הצעת חוק

עבר
עבר
עבר
עבר
עבר

הצעת חוק שבאה למנוע מבג"צ לדון בייתכנות של נבצרות נתניהו לאור אי עמידה בהסכם ניגוד העניינים.

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - נבצרות ראש הממשלה)

צמצום עילת אי הסבירות על החלטות ממשלה.

הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - עילת הסבירות)

הכפפת המשטרה והתערבות של השר בחקירות ומדיניות חקירות במדיניות משטרתית בכלל.

חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 37), התשפ"ג-2022

סעיף 62 בתקנון קובע שתוך 4 חודשים הכנסת צריכה למנות ועדה לבחירת שופטים, אבל בגלל חוקי ההפיכה הם דחו זאת רק עבור הכנסת ה-25 ל-7 חודשים כלומר עד 15/6/2023.

הצעה לתיקון תקנון הכנסת לפי חוק-יסוד: הכנסת (הוראת שעה) (סעיף 62)

חוק דרעי 2: חוק שאינו מאפשר לבג"צ להתערב במינוי שרים.

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - ביקורת שיפוטית לעניין כשירות במינוי)

הצעת חוק שבג"צ יכול לפסול חוקים רק בהרכב מלא ופה אחד. בג"צ לא יכול לפסול התגברות של הכנסת ברוב של 61 (רוב של חברי הכנסת) על פסילתו. פסקת התגברות תהא תקפה שנתיים מיום הכנסת העוקבת לזו שחוקקה את פסקת ההתגברות אלא אם כן הכנסת מאריכה את תוקפה של ההתגברות שאז היא תקפה ללא הגבלת זמן.

הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה)

פגיעה בזכויות אדם ואזרח: 52 חוקים

משמעות

הצעת חוק

מתן סמכויות מנהליות לשר לבטחון לאומי: מעצר, הגבלות תנועה, איסור יציאה מהארץ, הפקדת דרכון במשטרה והתייצבות בתחנת משטרה.

הצעת חוק סמכויות מנהליות (מעצרים ומגבלות)- פ/3484/25

ביטול הרשות לקידום מעמד האישה והקמת הרשות לקידום נשים בישראל. מנהל הרשות ימונה בידי הממשלה וחובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה לא תחול עליו.

הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

ניתן יהיה לתבוע נזקים מארגון עובדים ששבת שלא לשם הגנה על זכויות עובדים.

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- אחריות ארגוני עובדים ומעבידים לשביתות בלתי מוגנות) (פ/ 3922/25)

שביתה במערכת החינוך תותנה בכך שקוים הליך של בוררות לגבי סכסוך העבודה.

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- בוררות חובה במערכת החינוך) (פ/3733/25)

התקנת מערכת צילום שמאפשרת לזהות אדם או חפץ בזמן אמת ובכך להתחקות או לבלוש אחר אדם.

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג- 2023

צמצום פעילות של ארגונים בחברה האזרחית הנתמכים על ידי ישויות מדינתיות זרות.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי תרומה מישות מדינית זרה), התשפ"ג-2023

עצימות דתית: 38 חוקים

משמעות

הצעת חוק

עבר
עבר

חוק החמץ + בית החולים יבדוק.

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), התשפ"ג- 2022

בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים בלא חילול שבת.

הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 36), התשפ"ג–2023

השוואת לימוד תורה ל"שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי".

הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה

ביטול הגדרת החינוך הממלכתי-דתי בחוק והעברת סמכות ההגדרה למועצה לחינוך ממלכתי דתי.

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - סמכויות המועצה לחינוך ממלכתי דתי), התשפ"ג-2023

ביטול סעיף הנכד בחוק השבות.

הצעת חוק השבות (תיקון- צימצום הזכאים לזכויות) (פ/ 377/25)

הגדרת הדת והלאום כיהודי במרשם האוכלוסין על פי ההלכה במקום עפ"י חוק השבות.

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון- הגדרת יהודי) (פ/ 2881/25)

פגיעה בסדרי הבחירות: 15 חוקים

חתימת ח"כ על הצהרת אמונים בעת השבעתו ועיצומים כנגד מי שלא יעשה זאת.

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הצהרת אמונים בפני מליאת הכנסת ועיצומים נגד מי שלא הצהיר)

להקשות על סטודנטי לדגומה הצבעה בקלפי ניידת. בסעיף 68א(ד) לחוק העיקרי, אחרי "בכל קלפי" יבוא "בתחומי היישוב שבו רשום מענו במרשם האוכלוסין או בתחומי היישוב שבו רשומה בעבורו כתובת לצורכי בחירות לפי סעיף 30א".

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - עדכון כתובת לצורכי בחירות), התשפ"ג-2022

אם לא הצליחו להררכיב ממשלה אחרי בחירות אז בחירה ישירה לראשות הממשלה.

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - בחירה ישירה לראש הממשלה וחלוקת מנדטים לסיעות הקואליציה)

לבטל את הזכות של מועמדי בבחירות מקומיות ואזוריות לקבל תרומה מיישובים שיתופיים של עד 55 אלף ש"ח-- ניסיון לפגוע בקיבוצים כך כתוב בדברי ההסבר.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - איסור קבלת תרומות מיישוב שיתופי), התשפ"ג-2023

בעוד כיום אין אחוז חסימה בבחירות לועדים המקומיים של כל ישוב במועצה איזורית, החוק מציע לכונן אחוז חסימה בגובה 60% מהמכסה (סך הקולות הכשרים / מספר המושבים בוועד המקומי).

הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (בחירות לוועד מקומי במועצה אזורית), התשפ"ג-2023

ההצעה מאפשרת לועדת הבחירות שבשליטת הקואליציה לפסול כל מפלגה שתרצה וכל החלטה כזו תהיה "סופית, חלוטה ובלתי ניתנת לערעור".

הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון- שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילה של מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות (פ/3464/25)

ביטול יום השבתון בבחירות. פוגע באוכלוסיה העובדת ומסייע לחרדים שאינם עובדים להצביע.

הצעת חוק לקביעת שעות הצבעה בקלפיות ולקביעת היקף יום השבתון בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה) (פ/328/25)

משמעות

הצעת חוק

פוליטיזציה של המנהל הציבורי: 15 חוקים

משמעות

הצעת חוק

עבר
עבר

הרחבת החוק הנורבגי.

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52)

ביטול הסעיף שאוסר על ראש ועדה קרואה להתמודד בבחירות לראש הרשות המקומית.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023

חוק המאפשר לנתניהו לקבל תרומות כדי לממן משפטיו.

הצעת חוק שירות הציבור (מתנות) (תיקון - תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג-2023

הוספת נציגים של שרת ההתיישבות והמשימות לאומיות בועדות תכנון מחוזיות בצפון ובדרום.

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023

חתירה תחת לשכת עורכי הדין והקמת מועצת עורכי דין פוליטית.

הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג-2022

חברים בכל מוסד פנים מפלגתי כמו מרכז מפלגה, צירי מפלגה, חברי ועידה וכדומה, יהיו רשאים להיבחר כדירקטורים בחברות ממשלתיות.

חוק החברות הממשלתיות- תיקון הגדרת זיקה אישית או פוליטית (פ/3734/25)

להכיר לצורך מכרזים בשירות המדינה בתעודות מהרבנות כתואר ראשון ושני.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון- הכרה בלימודים תורניים גבוהים לעניין תנאי סף) (פ/153/25)

הבטחת יצוג חרדים בקרב העובדים בחברות הממשלתיות, בכלל המשרות והדירוגים, כולל התאמות במכרזים, ייעוד משרות רק לחרדים בשיעורם באוכלוסייה, וב-5 השנים הראשונות לחוק כפול מיחסם באוכלוסייה. כנ"ל בעיריות, ובמועצות מקומיות.

הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסיה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה) (1542/25)

השתלטות על התקשורת הציבורית: 15 חוקים

משמעות

הצעת חוק

הפרטת גלי צהל.

הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל, התשפ"ג-2023

הפרטת תאגיד השידור הציבורי.

הצעת חוק הפרטת תאגיד השידור הציבורי הישראלי, התשפ"ג-2022

הכפפת החלטות מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו על ביטול או צמצום רישיון לשידורים של ערוץ טלוויזיה או תחנת רדיו לועדת הכלכלה של הכנסת.

הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - ביטול זיכיון לשידורים או רישיון לשידורים, פקיעתו או התלייתו), התשפ"ג-2023

ביטול כפתורי הערוצים בשלט.

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור סימון בשלט), התשפ"ג-2023

פגיעה בחינוך וחופש אקדמאי: 15 חוקים

משמעות

הצעת חוק

הגברת הפיקוח הציבורי עליה וחיזוק שליטת המדינה במינויים לדירקטוריון של הספריה הלאומית.

הצעת חוק הספרייה הלאומית (תיקון-הגברת הפיקוח הציבורי בספרייה הלאומית)

איסור על פעילות חינוכית שעוסקת בנטיה מינית או זהות מגדרית.

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – מניעת פגיעה בתלמיד עקב פעילות המתקיימת במוסד חינוך בניגוד לטובת הילד ורצון ההורים), התשפ"ג–2023

חובת הנפת דגל המדינה גם במוסדות חינוך שאינם מוכרים.

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - הצבת דגל המדינה בבתי ספר), התשפ"ג-2023

מניעת מימון לבתי ספר במזרח ירושלים שמלמדים את תוכנית הלימודים הפלסטינים אשר לדעת המציעים כוללת הסתה לטרור.

הצעת חוק שלילת תקציב ממוסדות חינוך המלמדים את תוכנית הלימוד הפלסטינית הכוללים הסתה לטרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

ביטול העצמאות של מכון ון ליר והפיכתו לגוף מבוקר (פיקוח על ידי ועדת החינוך של הכנסת ומבקר המדינה).

הצעת חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם (תיקון - הסדרת הפיקוח הפרלמנטרי על המרכז וביטול הפטור ממסים), התשפ"ג-2023

bottom of page