top of page
  • פרופ' איתי בארי

שביתת הרשויות המקומיות: מלחמה על דמוקרטיה, לא רק על ארנונה

מאת: פרופ' איתי בארי | דה מרקר


הטור בדה-מרקר הוא התייחסות ישירה לחשיבות הדמוקרטיה המקומית, כחלק מהפרדת רשויות שהוא עקרון דמוקרטי בסיסי. האוטונומיה המקומית דרושה לאיזון בין ממשלה ריכוזית לאינטרסים קהילתיים, מקומיים ומבוססי-מקום וקהילה.


ההצעות שמקדם שר האוצר בחוק ההסדרים יביאו לבזיזת קופתן של הרשויות המקומיות ולפגיעה בעצמאותן ■ תורם של ראשי הערים לצרוב בתודעה משילות מקומית


ביד אחת מקים שר האוצר בצלאל סמוטריץ' רשויות מטרופוליניות לניהול התחבורה, ביזור מבורך לרמה האזורית. ביד השנייה הוא מבקש עתה, כפי שעולה מטיוטת חוק ההסדרים, "להלאים" את הארנונה המקומית, בהקמת קרן לתמרוץ הדיור. זהו מהלך שיעקר את הדמוקרטיה המקומית, יחליש את העצמאות הכלכלית של הרשויות המקומיות, יסרס את המנהיגות המקומית ויבטל את הזיקה בין משלם המסים למנהל הקופה הציבורית־מקומית.
Comentarios


מאמרים נוספים:

bottom of page